KrakLog

yak telt de nachtjes

Misschien, héél misschien komt B. a.s. dinsdag al naar ons. Hééééél misschien. Duimt u mee?

  • Edwinek zei: Duim duim duim...